Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Fitec: de besloten vennootschap Fitec Supply B.V., statutair gevestigd te Breda (Nederland) en kantoorhoudende te (4902 XJ) Oosterhout aan het adres Tempelierstraat 18;
2. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Fitec en Wederpartij, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken;
3. Wederpartij: De wederpartij van Fitec in de rechtsbetrekkingen zoals omschreven in artikel 2;
4. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de (Nederlandse) Algemene Termijnenwet;
5. Zaken: Al hetgeen door Fitec wordt aangeboden, door Wederpartij wordt gekocht en aan Wederpartij wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld;
6. Overeenkomst van Opdracht: De Overeenkomst bestaande uit de aan Fitec verstrekte opdracht, waaronder mede wordt verstaan agentuurovereenkomsten, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

3. Totstandkoming, prijzen en uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Fitec is niet gebonden aan eventueel door of namens haar verstrekte beschrijvingen, brochures en samples. Afwijkingen hiervan geven Wederpartij dan ook nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst tussen Fitec en Wederpartij eerst dan tot stand nadat Fitec de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door (personeel van) Fitec, binden Fitec slechts indien Fitec deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.4 Indien geen van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk bevestigt en Fitec met instemming van Wederpartij een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
3.5 Tenzij Fitec uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven, zijn de door Fitec genoemde prijzen in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief overige op de Overeenkomst vallende belastingen, exclusief vervoerskosten en exclusief verpakkingskosten. Betaling door Wederpartij aan Fitec dient te geschieden in Euro’s.
3.6 Tenzij Fitec uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bevestigd, dient betaling steeds te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
3.7 Indien Fitec (volledige) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangt, is Wederpartij hieraan gebonden.
3.8 Wederpartij is nimmer bevoegd het aan Fitec verschuldigde bedrag met enig ander bedrag te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting(en) jegens Fitec op te schorten.
3.9 De door Fitec vermelde termijnen gaan pas in nadat Fitec alle benodigde informatie en zaken heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door Wederpartij verschuldigde vooruitbetaling door Fitec is ontvangen.
3.10 Fitec is gerechtigd om uiterlijk één werkdag voor het verstrijken van de overeengekomen levertijd, de overeengekomen levertijd eenzijdig met dertig werkdagen te verlengen. Wederpartij kan in een dergelijk geval geen rechten ontlenen aan de in de Overeenkomst aangegeven levertijden.
3.11 Fitec is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met Wederpartij gesloten Overeenkomst. Fitec is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan wel door deze derden veroorzaakte schade.
3.12 Indien Wederpartij enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden Fitec te vrijwaren voor de door haar geleden en te lijden schade als gevolg van de verwezenlijking van dit risico.
3.13 Levering geschiedt ‘af vestiging’ van Fitec. Alle risico’s ter zake de door Wederpartij gekochte zaken gaan vanaf het moment dat de zaken worden ingeladen om getransporteerd te worden over op Wederpartij.
3.14 Na levering (zoals omschreven in artikel 3.13) zijn de zaken voor risico van Wederpartij, ook indien Fitec nadien nog werkzaamheden (heeft) verricht met of aan de geleverde zaken.
3.15 Indien de geleverde zaken niet door Wederpartij worden afgenomen, zal Fitec deze voor rekening en risico van Wederpartij elders opslaan. In een dergelijk geval is Wederpartij gehouden een schadevergoeding ter hoogte van de volledig overeengekomen prijs, vermeerderd met niet geplande opslag- en vervoerskosten, aan Fitec te voldoen.

5. Verzuim Wederpartij, opschorting en ontbinding

5.1 Indien Wederpartij niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, Wederpartij een of enige andere van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Fitec niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval Wederpartij failliet is verklaard, aan Wederpartij surseance van betaling is verleend, Wederpartij onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, in geval inontvangstneming door Wederpartij van de levering achterwege blijft en in geval Wederpartij door Fitec verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en Wederpartij deze zekerheden niet heeft verstrekt en/of deze zekerheden onvoldoende zijn, dan zijn de vorderingen van Fitec onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Fitec is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met Wederpartij en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging van de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen.
5.2 Over de tijd dat Wederpartij met de betaling in verzuim is, is Wederpartij over het aan Fitec verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, verhoogd met 2%.
5.3 Nadat Wederpartij in verzuim is gekomen, is Fitec bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het - met inbegrip van de verschuldigde rente - door Wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 1.500,00.

7. Reclames

7.1 Wederpartij dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde haar ter beschikking wordt gesteld. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Wederpartij dit terstond schriftelijk aan Fitec te melden. Indien niet terstond en uiterlijk binnen één werkdag na ontvangst te dezer zake is gereclameerd, dan gelden de door Fitec verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, alsook de gegevens op de afleveringsbonnen en/of dergelijke documenten, als juist en volledig door Wederpartij aanvaard.
7.2 Wederpartij dient ten aanzien van gebreken die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, doch voor het eerst nadien aan de dag treden, uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk te reclameren.
7.3 Indien Wederpartij niet binnen de termijnen als bedoeld in de artikelen 7.1 en 7.2 reclameert, kan Wederpartij geen rechten ontlenen aan haar reclame.
7.4 Indien door Wederpartij tijdig, als bedoeld in de artikelen 7.1 en 7.2, is gereclameerd en de reclame, naar het oordeel van Fitec, gegrond blijkt te zijn, dan zal Fitec de gebreken kosteloos herstellen, zonder dat Wederpartij daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
7.5 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 7.4 te kunnen beroepen, dient Wederpartij:
- Fitec tijdig, als bedoeld in de artikelen 7.1 en 7.2, schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
- te bewijzen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Fitec;
- te bewijzen dat de gebreken zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de geleverde zaken;
- te bewijzen dat de door Fitec geleverde zaken na levering door Fitec niet (verder) zijn verwerkt, behandeld of anderszins zijn bewerkt;
- Fitec alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
7.6 Indien de kosten van het alsnog verrichten van de werkzaamheden zoals overeengekomen en/of de kosten van herstel, naar het oordeel Fitec, niet in verhouding staan tot het belang van Wederpartij hierbij, dan heeft Wederpartij – indien Fitec ter zake aansprakelijk is - recht op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, waardoor Wederpartij geen recht meer heeft op herstel. Fitec is in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die zij zou hebben gemaakt bij nakoming van de in artikel 7.4 omschreven verplichting.
7.7 Terugzending van het door Fitec geleverde komt voor rekening en risico van Wederpartij.

9. Aanvullende bepalingen ter zake Overeenkomsten van Opdracht

9.1 Onverminderd de gelding en werking van de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden, gelden ten aanzien van Overeenkomsten van Opdracht de bepalingen zoals opgenomen in onderhavig artikel 9.
9.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 Wederpartij kan een Overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een bepaald project nimmer tussentijds opzeggen. Fitec kan zulks wel, doch in geval van agentuurovereenkomsten enkel met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
9.4 Wederpartij en Fitec kunnen de Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes volledige kalendermaanden.
9.5 De Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd mag door Fitec (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in de gevallen zoals vermeld in artikel 5.1, in de gevallen dat Fitec het ontstaan van één van de in artikel 5.1 genoemde omstandigheden bij Wederpartij redelijkerwijs aannemelijk acht en in de gevallen dat er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van Fitec. Wederpartij is nimmer gerechtigd om de Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd eenzijdig tussentijds, zonder inachtneming van de in artikel 9.4 genoemde opzegtermijn, op te zeggen.
9.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst van Opdracht is overgegaan door Wederpartij, heeft Fitec, naast alle overige aan haar op grond van de Nederlandse wetgeving toekomende schadevergoedingen (waaronder vergoeding van Goodwill), recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, welke tezamen ten minste een bedrag gelijk aan 30% van het orderbedrag, met een minimum van € 4.000,00, behelzen.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Fitec, op alle door Wederpartij gedane aanvragen, op alle door Fitec gedane prijsopgaven, op alle door Wederpartij aan Fitec verstrekte opdrachten en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Fitec en Wederpartij, alsmede op alle (hierop) voortbouwende overeenkomsten, alle aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Fitec en Wederpartij.

4. Overmacht

4.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Fitec het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te (doen) ontbinden en/of op te zeggen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fitec geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fitec niet in staat is haar verplichtingen jegens Wederpartij na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, oorlog(sgevaar), oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
4.3 Fitec kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fitec haar verbintenis had moeten nakomen.
4.4 Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van (de uitvoering van) de Overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
4.5 Opschorting, wijziging of ontbinding van (de uitvoering van) de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Al het door Fitec aan Wederpartij geleverde blijft eigendom van Fitec totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met Fitec gesloten Overeenkomsten(en) deugdelijk is nagekomen.
6.2 Wederpartij machtigt Fitec onherroepelijk om, indien Wederpartij niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen jegens Fitec, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Wederpartij zal volledige medewerking verlenen aan vorenbedoelde terugname en geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Fitec, en aan door Fitec aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fitec zich bevinden.

8. Beperking aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Fitec, als bedoeld in artikel 7.6, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel 8.
8.2 Fitec kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
b. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Fitec aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
8.3 Fitec is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.
8.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Fitec leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Fitec afgesloten verzekering aanspraak geeft.
8.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 8.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, alsmede in alle andere gevallen, is iedere aansprakelijkheid van Fitec beperkt tot het door Fitec voor de desbetreffende Overeenkomst aan Wederpartij in rekening gebrachte prijs, met een maximum van € 20.000,00.
8.6 Fitec is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in of aan de geleverde zaken respectievelijk de door Fitec verrichte werkzaamheden indien:
- de schade is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
- het, gelet op de omstandigheden van het geval, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip van levering door Fitec;
- het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van het feit dat de door Fitec geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden in overeenstemming zijn met dwingende (overheids)voorschriften;
- het gebrek te wijten is aan informatie, instructies, gegevens en aanwijzingen die door of namens Wederpartij aan Fitec zijn verstrekt.
8.7 Wederpartij vrijwaart Fitec volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Fitec aan Wederpartij geleverde zaken respectievelijk de door Fitec verrichte werkzaamheden.
8.8 Elke aansprakelijkheid van Fitec vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de zaken door Fitec zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden door Fitec zijn verricht. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Wederpartij jegens Fitec verjaart door verloop van één jaar nadat Wederpartij Fitec schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

10. Overige bepalingen

10.1 Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
10.2 Op elke rechtsverhouding tussen Wederpartij en Fitec, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
10.3 Alle geschillen tussen Fitec en Wederpartij zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Breda (Nederland).
10.4 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.