Privacy Statement

Fitec Supply B.V. (hierna: “Fitec Supply”) zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Fitec Supply gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Doeleinden

Om informatie aan klanten te versturen, alsmede om offertes te kunnen uitbrengen en/of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, is het voor Fitec Supply noodzakelijk om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten en producten leveren en aanbieden. Uiteraard zal Fitec Supply de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Rechten betrokkenen

U heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Fitec Supply te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt u het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Fitec Supply is als volgt te bereiken:

Postadres: Tempelierstraat 18 te (4902 XJ) Oosterhout
Inschrijvingsnummer k.v.k: 65004361
Telefoon: +31(0)6 41 79 72 50
E-mail: info@fitsupply.com

Fitec Supply zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemd verzoek gehoor geven, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

U hebt tot slot het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Fitec Supply heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens

Fitec Supply verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. Persoonsgegevens die worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die via correspondentie (ook telefonisch) aan Fitec Supply worden verstrekt. Fitec Supply zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Bewaartermijn

Fitec Supply zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens uitwisselen met anderen

Fitec Supply verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Wijziging privacy statement

Fitec Supply behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen.